Vyhýbání se škodným událostem

V procesu pronájmu charterové lodě, jejího následného předání ze strany dodavatele Chartru (charter provider) v bázi uživateli Chartru – klientovi (check-in procedura), při vzniku pojistné události během Chartru a při předání plavidla (check out procedura) dochází často k zbytečným chybám. Ty mohou vést k neoprávněnému zadržení depozitu ze strany dodavatele Chartru nebo k zbytečným průtahům při uplatnění škody přes pojišťovnu a likvidaci pojistné události. Jde nejčastěji o tyto:

1. Chartrová SMLOUVA

Přečtěte si podrobně podmínky smlouvy. Ve smlouvě musí být uveden dodavatel Chartru (charter provider), termín Chartru a výška kauce. Přečtěte si do jaké výšky je plavidlo pojištěno a co je ve výlukách z pojištění. Obecně doporučujeme používat charter Fair Trag, smlouvu navrženou společností Yacht – Pool, ve které jsou precizně, korektně a standardizovaně definovány práva a povinnosti všech zúčastněných stran.

2. CHECK IN PROCEDURA

– nespěchejte, 100% -ně přesná prohlídka plavidla před vyplutím je naprosto nezbytná

– kapitán potvrzuje převzetí jachty podpisem v check in protokolu

– je třeba zaprotokolovat předchozí již vzniklé škody na lodi, aby nedošlo ke zneužití vašeho depozitu

– kapitán musí obdržet kopii check – in protokolu, která je podepsána poskytovatelem Chartru

– uvědomte si, že všechny škody, které byly deklarovány až po převzetí lodě, budou počítány, jako kdyby nastaly během vašeho Chartru

– kapitán je po převzetí lodi (podepsání check-out protokolu) v plném rozsahu odpovědný za jachtu

3. VRÁCENÍ PLAVIDLA – CHECK OUT PROTOCOL

– nahlaste všechny škody a problémy které se vyskytnou během Chartru přímo při check out protokolu

– zašlete zprávu o zadržení depozitu obratem do společnosti Yacht-Pool. (Info @ yacht-pool. sk)

– všechny poškození musí být zaprotokolovány a potvrzeny charterovou společností a kapitánem v check out protokolu

– kapitán musí trvat na poskytnutí kopie podepsaného protokolu ze strany poskytovatele charterové lodě (Charter provider)

– prosím uvědomte si, škody, které nebyly zaevidovány v check out protokolu a chartrová společnost je ohlásí až následně po předání lodi a podepsání check out protokolu, chartrová společnost není oprávněna strhnout z vašeho depozitu.

– takto vzniklé výdaje nejsou nárokovatelné přes pojištění depozitu

4. Dojde-li ke ŠKODNÉ UDÁLOSTI BĚHEM PLAVBY BĚHEM PLAVBY – KOLIZE s jiným plavidlem nebo PŘEDMĚTEM

Pokud dojde ke kolizi s jiným plavidlem, nebo objektem, škodu obratem nahlaste na nejbližší kapitanát (povinnost Skipera vyplývající ze zákona) a do charterové společnosti. Doporučujeme fotodokumentaci. Kopii ze záznamu z kapitanátu uschovejte. Pokud jste nabourali do cizí lodě, tato škoda by měla být prioritně regulována ze zákonného pojištění majitele lodě, které škodu způsobilo. Teprve když pojišťovna, v níž je plavidlo pojištěno odmítne plnění, nastává plnění z pojištění odpovědnosti Skipera.

5. Dojde-li VÝHRADNĚ K POŠKOZENÍ vlastního plavidla, ZPŮSOBENÉ nepozorným / neadekvátním ŘÍZENÍM VELITELE NEBO POSÁDKY

Škody nahlaste do báze, ta rozhodne o adekvátním postupu, případné nutnosti zásahu, aby se předešlo následným větším škodám na plavidle nebo aby se odstranila závada. Base manager určí rozsah škod a nutnost hlášení na kapitanátu. Tyto škody jsou regulovatelné z vašeho charter depozitu a následně použitelné přes pojištění depozitu, pokud jste ho uzavřeli. Jen škody, které jsou zaevidovány v check out protokolu mohou být regulovány z charter depozitu. Poskytovatel plavidla musí poskytnout doklad o zadržení kauce a následně detailní rozpis opravy (práce + rozpis součástek) v angličtině. Pouze na základě takového dokladu je možné škodu zlikvidovat. Při uzavírání pojištění charter depozitu dbejte, aby jeho výška byla dostačující (pokrývala depozit v plné výši). V opačném případě má pojišťovna nárok odmítnout plnění, nebo jej krátit. Pojištění Skipera je dokument, který reguluje vztah klienta (kapitán) a pojišťovny. Není nutné a nedoporučuje se prokazovat se tímto dokladem v bázi.

Vyskytly se případy nadměrného přeceňování škody v neprospěch klienta. Takové podezření je nutné ohlásit v YACHT-POOL.